Retired IAS Officers West Bengal Cadre

Kindly note: STD code has been given for non-Kolkata numbers only.

SL. NO. NAME BATCH TELEPHONE NO.
1 Shri M.M. Kushari 1948 24237765 (R)
2 Shri S.V. Krishnan 1951 080- 2333 2684 (R)
3 Shri C.N. Penn-Anthony 1953 2440 5284(R)
4 Shri S.S. Verma 1954 011- 2646 9338 (R) ,
5 Shri D. Bandopadhyay 1955 23348534 (R), +919830225621
6 Shri D.W.Telang 1955 0120-2513462/0120-2511931 (R)
7 Shri T.C. Dutt 1956 23372988/223B2727 (R)
8 Shri T.S. Broca 1956 0172-222 5423/011- 26953886 (R)
9 Shri S.M. Murshed 1956 24750022/24763219 (R)/9831251361
10 Shri  Arun Sen 1956 23340006 (R)/9831538511
11 Dr. N.K. Sengupta 1957 011-26469353 (R)
12 Shri K.C. Sivaramakrishnan 1958 011-26876486/011-26118800/+919868114316
13 Shri P.K. Sarkar 1959 2321 9201 (R)
14 Shri Bhaskar Ghosh 1960 011-22757002/011-237396411+919810111593
15 Shri Ashok Chatterjee 1960 22831471 (R)
16 Shri B.C. Sarma 1960 24426969 (R)
17 Shri N. Krishnamurthi 1961 23586644/23214385(R)
18 Shri S.L. Bose 1962 23596197 (R)
19 Shri  Dipak Rudra 1963 22479010 (0) /2358 0515/2337 9396(R)
20 Shri V.P Ramchandran 1963 235903250(R)
21 Shri N.P Bagchee 1964 2436 7921 ( R ) +919830850509
22 Shri Dipak Ghosh 1964 24309407 (R)
23 Shri  A.K. Majumdar 1964 24404542 (R)
24 Shri  K. M. LaI 1964 24360120 (0) /2338 ~5 (R)
25 Shri  L.R.K. Prasad 1964 0612-2231539 (0) 266 8673
26 Shri Bikram K. Sarkar 1964 23349444(R)
27 Shri Manish Gupta 1964 24407755/24409747(R)
28 Shri S.N. Kakar 1964 0172-2587676/+919316132266/ +918968032266
29 Shri A.K. Basu 1965 23211826(R)
30 Shri M.K. Bose 1965 24766066 (R)
31 Shri R. N. De 1965 23583838 (R)
32 Shri D. Bhattacharya 1965 23598799 (R)
33 Shri  J. Sanyal 1965 0124-6359400/+919810239952
34 Shri  Shivraj Singh 1965 0744-2325799 (R)
35 Shri D.K. Manavalan 1965 011- 2508 3461 /011-250823981+919811007211
36 Shri Mihir Kumar Moitra 1965 011- 2508 82401+919810048932
37 Shri S.S. Chattopadhyay 1966 011-23389033/23216602(R)+919830217199
38 Shri S. N. Roy 1966 23215555(R)/9830315555
39 Shri Ajoy Sinha 1966 23355900 (R)
40 Shri Hirak Ghosh 1966 2464 6860 (R)
41 Shri P.K. Banerjee 1966 011-428041221+919871663096,4670052 (R), +919873275995
42 Shri  P.S. Ingty 1966 40090000 (0) 1+919830612501
43 Smt. Lina Chakrabaorty 1966 24402301 (R)
44 Shri N.L. Basak 1967 22812323(R)
45 Shri Subir Datta 1967 011-23386300(R)I+919748441633
46 Shri Asok Gupta 1967 23377979 (R)/9433006967
47 Shri S.N. Ghosh 1967 23593553(0)/23212384(R)
48 Smt. Ranu Ghosh 1967 2334 4927 (R)
49 Shri D.K Biswas 1967 011- 3022 8217 (R)
50 Shri  J. V. R. Prasada Rao 1967 0124-4141145/0987105704
51 Shri Rajiv Srivastava 1967 +919810795641
52 Shri K.M. Mondal 1967 23586470 (R)
53 Shri C.S. Samal 1967 2321 2297 (R)
54 Smt. K. Jhala 1967 24406490/24407283 (R)
55 Shri K.K. Naskar 1967 2243 0328 (0) 12335 5696 (R)
56 Shri N.K.S. Jhala 1967 2440 6490 (R)
57 Shri U.K. Roy 1967 23371466 (R)
58 Shri D.M. Kanwar 1967 24791115(R)
59 Smt. Manjula Gupta 1967 23377979 (R)
60 Shri  M.M.K. Sardana 1968 011- 2689 1500/+919868000035
61 Shri S.K. Magon 1968 30523546 (R) /+919830909450
62 Shri R.K. Prasannan 1968 23590956 (R)
63 Shri T.K. Das 1968 23596914/6999 (R)
64 Shri Hari Pada Roy 1968 23586561 (R)
65 Shri  Swapan Kr. Chakraborty 1969 9831082913
66 Shr!  L.V. Saptharishi 1969 011-29212370
67 Shri Pranab Ray 1969 022-22703031 (0) 2269 6021 (F)/+919818447766
68 Smt Kasturi Gupta Menon 1969 +91 9810569322
69 Shri S.N. Menon 1969 +919831000893
70 Shri  Ashok Kapur 1969
71 Shri T.K. Bose 1970 24212794(R)
72 Shri N. Chaturvedi 1970 2334 5450 (R)
73 Shri A. K. Bhattacharya 1970 24791966 (0) 22808533 (R)
74 Shri P. Vanamali 1970 +919490115550
75 Smt. Gouri Chatterjee 1971 24662895/24660845 (0)
76 Shri  P. Bhattacharya 1971 23073511 (R) /9330804801/ kanakpradip@gmail.com
77 Shri  Amit  Kiran Deb 1971 23371515(R)/9433693522
78 Shri A.K. Patnaik 1971 23588812 (0) /2280 9338 (R)
79 Shri Champak Chatterjee 1971 2271528(O)/9432499890
80 Shri V. Subramanian 1971 011-26262243 (R)/+919810401174
81 Shri H.B. Naik 1971 23370128 (R)
82 Shri K.R. Biswas 1971 4000 1213 (R)9831339301
83 Shri Prasad Ranjan Ray 1972 24178028 (R) 2358 3553 (0)
84 Shri B.K. Biswas 1972 23379977/9831764368
85 Smt. Kalyani Chaudhuri 1973 2321 0897 (R)/9831665367
86 Shri S.S. Ahuja 1973 2334 3307/9830026325
87 Shri  B. Mahapatra 1973 22B36413(R)
88 Shri K.K. Bagchi 1973 23587552 (R)/9874B84081
89 Shri  S. Barma 1973 23584344 (R)
90 Shri  Akhil Kumar Jain 1973 +919771498189 1+919868953189 (M)(011) 2338 6511 (R)
91 Shri  Bijoy Chatterjee 1973 011-24105569 (R)/+919958122077
92 Shri Asok Mohan Chakrabarti 1974 24401250 (R) 19830198000 1asokmchakraborti@gmail.com
93 Smt. Mira Pande 1974 22805261 (0)/22836163 (R)/9830323203
94 Shri  Nikhilesh Das 1974 2321 2424 (R)
95 Shri  Bimal Pande 1974 22836455 (R)
96 Shri R.S. Bandyopadhyay 1974 9868886548
97 Shri  T.H. Sengupta 1974 22874010 (R)
98 Shri  Sumantra Kumar Guha 1974 212-6466425960/ s.k.guha@unwomen.org
99 Shri  G. Balagopal 1974 gbalagopal.wayanad@gmail.com
100 Shri  S. Guha 1974
101 Shri  S. Choudhury 1974 23632040 (R), 9830232423
102 Shri  Subhendu Bikash Mondal 1975 24757480(R)
103 Shri  Jawahar Sircar 1975 CEO, Prasar Bharti, 23352558, 26881080 (R), email. jawaharsircar@yahoo.co.in, sircar.js@gmail.com
104 Shri  Sunil Mitra 1975 9903952611, Email. sunilmitra2007@gmail.com
105 Shri  K. John Koshy 1975 22877727 (R)
106 Dr.  P.K. Agarwal 1976 011-43599988 (0)/011-22731415 (R)/96500025651 / pk_usha@rediffmail.com
107 Shri  Sukumar Das 1976 23354034 (R)
108 Shri  Ardhendu  Sen 1976 23355437 (R)/+918800633366
109 Shri K.S. Ramasubban 1976 9971833223
110 Dr. Anup K. Chanda 1976 9163364601 anupkumarchanda@gmail.com
111 Shri K.S. Rajendra Kumar 1976 23372544 (O), 22830677 (R), 9433009199
112 Shri D. Chakravorty 1976 24031656 (R)
113 Shri  Ashim Kumar Barman 1977 2321 6969 (R) 1+919831054226
114 Shri  A.S Biswas 1977 23374902 (R)/ 9830950877 .
115 Shri  R.M.P. Jamir 1977 24752412(R)
116 Shri  Samar Ghosh 1977 9433024700, samarghosh.wb@gmail.com
117 Shri PK Pradhan 1977 +919999697444 peekaypradhan@gmail.com
118 Shri AS Lamba 1977 9871554959, aslamba@rediffmail.com
119 Dr. Sabyasachi Sen 1977 24860304
120 Shri G. Balachandhran 1977 9999337303,  Email. jeebee59@gmail.com
121 Dr. G.D. Gautama 1977 24480108, 22876740 (R), Email. gdgautama@hotmail.com
122 Shri Tapan Kumar Barman 1978 2359 9629 (0) 2443 3333 (R)
123 Smt Jaya Dasgupta 1978 252 10110 (R) +919339863825
124 Shri A.B. Chakraborty 1978 24749118 (R)
125 Shri  D.P. Patra 1979 22836300/30915014/9830068443
126 Shri D.Mukhopadhyay 1979 9903344444
127 Shri D. Rath 1979
128 Smt. Neera Saggi 1980 (022) 41567002/3 (0) 1+919819987690
129 Shri P.S.Kathiresan 1980 (033) 22893158 pskathiresan@hotmail.com
130 Shri  Prabh Das 1981 (011) 2688 4088 1+919811643600 1prabh_das@hotmaiLcom
131 Shri  B.L Meena 1981 9474629555
132 Shri  K. Sathiavasan 1981 9007516777
133 Shri N.P. Basu 1982 23373047 (R)
134 Shri Zakir Hussain 1982 23587132 (R)
135 Shri S.K. Nurul Haque 1982 Chairman, Public Service Commission, WB, 24662895 (O), 24639804 (F), 23356666 (R)
136 Shri Debasish Som 1983 9830068606/24404144(R)
137 Shri  Balbir Ram 1983 +919467859169
138 Shri  J. Sundara Sekhar 1983 +919433027657
139 Shri  D.C. Sarkar 1983 24135999 (R)
140 Shri  B.K. Majumder 1983 22836317 (R)
141 Shri  T.V. Venkataraman 1983 25732574 (R)
142 Shri  Suprabhat Som 1983 2560 2595 (R)
143 Shri  Shambhu Nath Nandi 1983 2321 8373 (R)
144 Smt. Ranjana Mukherjee 1983
145 Shri  Sunil Oberoi 1984 9230531683
146 Shri  Debasis Basu 1984 23355360 (R)
147 Shri  Kaiyan Kumar Chakraboriy 1984 23346573/23580687 (R)
148 Shri  Subrata Mitra 1984 2334 8276 (R)
149 Shri  Malay Chattopadhyay 1984 24723103(R)
150 Shri  Debasis Basu 1984 23355360 (R)
151 Shri  A.K. Kapas 1984 2334 1356 (R)
152 Shri  Alok Kr Mukhopadhyay 1984 9831372677
153 Shri  R.P. Samaddar 1984 23348195(R)
154 Shri  N. Chaklanabis 1984 2334 0390 (R)
155 Shri  K. L.  Biswas 1984 23595687 (R)
156 Shri  P. Bandyopadhyay 1984 23372917(R)
157 Shri  S.A. Ahmed 1984 2321 4503 (R)
158 Smt. Rinchen Tempo 1984 2486 5113 (R)/+919830010447
159 Shri  Ravi Kant 1985 040-23317931 (0),23317930(F) +91998922033/ravikant@ramky.com
160 Shri Bimal Chandra Ghosh 1985 2321 2000 (R)
161 Shri  Sukumar Sarkar 1985 26682522 (R)
162 Shri  Asoke Kr. Santra 1985 2335 0179(0)23351715(F)/26675503/2677 4320 (R)I 9830026361/9433012568
163 Shri  Swami Singh 1986 011-26194370/+91981.8187614
164 Shri  C.D. Bandyopadhyay 1986 23586946 (R)
165 Shri  Ananta Kumar Bera 1986 2442 0594 (R)
166 Shri ¬†Abdul Bari 1986 23370948/2321 8564 (‘8)
167 Shri  Prasanta Kr.Chattopadhyay 1987 23374165 (R)
168 Shri  Bijan Kumar Kundu 1987 2334 6420 (R)
169 Shri  Supriya Kar 1987 23375574 (R) / +9198311.08202
170 Sh. A. Bhattacharyya 1987 25735379 (R)/9433878780
171 Shri Dilip Kumar Ghoshal 1987 23353413
172 Shri Vikram Sen 1987 +919830661946
173 Smt. Kalyani Sarkar 1987 24428213 (R), 9433267299, Email. kalyanisarkar_2004@rediffmail.com
174 Shri  S.K. Chaturvedi 1988 +919810499998
175 Shri  Ajoy Kr. Das 1988 23582683 (R)
176 Shri  Dilip Kr. Chowdhury 1988 22233983/22233417 (R)
177 Shri  Panna Lal Dutta 1988 23583627 (R)
178 Shri  Ashim Kumar Das 1988 23345813 (R)/9830335875
179 Shri  Supriya Kr. Deb 1988 24427782 (R)
180 Shri  Narayan Chandra Majumdar 1988 24747330/24861004 (R)
181 Shri  Susanta Kr. Sen 1988 2334 8301 (R)
182 Shri  Sabyasachi Sengupta 1988 23346924 (R)
183 Shri  Amalendu Kr. Ghosh 1989 23596486 (R)
184 Shri  Amit Kr. Das 1989 22233758 (R)
185 Shri  Radha Raman Deb 1989 24582250 (R)
186 Shri  Trinath Krishna Sinha 1989 23358744 (R) I 983021 0409
187 Shri  Sudhindra Nath Roy Chowdhury 1989 23377945 (0)/26826388 (R)
188 Dr.  B.P. Syamroy 1989 23359635 (R) 19339768989/bpsyamroy@yahoo.co.in
189 Shri  Md. Ansar A!am 1989 23588580 (R)
190 Shri  Atul Chandra Sikdar 1989 2334 3521 (R)
191 Shri  Bijan Kumar Saha 1989 2472 9814(R)
192 Shri  Dipak Chakraborty 1989 24406317(R)
193 Shri  Sabyasachi Roy 1989 25770661 (R) 9830553262
194 Shri  Manoj Atolia 1989
195 Shri  D.P. Jana 1989 +919830089970
196 Shri  Kalipada Pal 1990 2321 6751 (R)
197 Shri Subhas Ch. Pahari 1990 22233205 (R)
198 Shri  Birchand Ghosh Dastidar 1990 24623508 (R)
199 Shri  Rabindra Nath Das 1990 24780388 (R)
200 Shri  Asoke Kumar Bala 1990 24224312 (R)/9434105555
201 Srnt, Mandira Das Gupta 1990 24171834 (R)/03463-261249 (R)
202 Shri  G.A. Khan 1990 23350905 (0) 2217 5795 (R)
203 Shri  Deb Kr. Chakraborty 1990 24788212 (R)
204 Shri  Ardhendu Shekhar Baneriee 1990 24309880 (R)
205 Shri  Satyabrata Chakraborty 1991 2321 8046/23508899 (R) 19830049293
206 Shri  Rajendra Pradas Banerjee 1991 26634845 (R)
207 Shri  Maqsood Alam 1991 23449419(R)
208 Shri  Tapan Kr. Majumdar 1991 2335 9600 (R)
209 Shri  Syamal Kr. Das 1992 23537045 (R)
210 Shri  Bikash Chandra Basu 1992 24105036 (R)
211 Shri  Kamal Kumar Pal 1992 22144048 (0)/2578 4798 (R)
212 Shri  Kanta Prasad Sinha 1992 2335 5033 (R)
213 Shri  Kali Sadhan Bandyopadhyay 1993 9433443320,         ksb.iaswb@gmail.com
214 Smt.  Dipita Ghosh 1993 22846217(R)
215 Shri  Subir Kumar Bhadra 1993 24862179(R)
216 Shri  Nikhil Kumar Sahana 1993 22310848 (0) 12686 7070 (R)
217 Shri  Dhiresh Chandra Chakraborty 1993 25284506 (R)
218 Shri Swapan Kumar Chakraborty 1994 26671563(R)
219 Shri  Shyamal Kumar Bhattacharya 1994 25377783 (R)
220 Shri  Pradip Kr. Sengupta 1994 25570195 (R) 194334 1471
221 Shri  Bhabani Prasad Barat 1994 25742320(R)
222 Shri  Sundar Majumdar 1994 2534 5914 (R)
223 Shri  Baidur Bhakt Siddiqui 1994 22893037 (R)
224 Shri  Ranajit Kumar Maity 1994 25470656 (R)
225 Shri  Kalipada Bhar 1995 24626693 (R)
226 Shri  Gouri Shankar Chattopadhyay 1995 26526663 (R)
227 Shri  Dibyen Mukherjee 1995 24406421 (R)
228 Shri  Md. Ali Mondal 1997 25521237 (R)

 

Print Friendly
Last Updated on: May 2nd, 2014